Це загальноуніверситетська кафедра, яка забезпечує теоретико-практичну підготовку студентів усіх напрямків, спеціальностей та форм навчання з суспільних і гуманітарних наук.

       Пріоритетним завданням інноваційного розвитку кафедри є формування світогляду студентів, розвиток їхнього логічного мислення, аналізу і синтезу, закріплення навичок та вмінь щодо роботи з джерелами та літературою, сприяння самовдосконаленню особистості.

 

Історія (1971-2016)

Сучасна кафедра соціально-гуманітарних дисциплін є ровесницею Миколаївського вишу культури. Її науково-педагогічний  шлях розпочався 12 серпня 1971 р. (відразу після створення 9 серпня 1971 року Миколаївського культурно-освітнього факультету Київського державного інституту культури імені О.Є. Корнійчука). Упродовж 45 років існування ВНЗ назва кафедри, перелік викладання навчальних дисциплін, керівники та кадровий склад змінювалися кілька разів. Однак залишалися незмінними високий рівень кваліфікації викладачів – випускників провідних університетів Києва, Москви, Ленінграда, кращих регіональних закладів, та якість їх роботи відповідно до тогочасних вимог і стандартів вищої освіти. До викладацької діяльності залучалися як досвідчені спеціалісти, які отримали відповідну базову освіту, так і молоді аспіранти.

Початкова назва кафедри – кафедра загальнонаукових дисциплін, завідувачем був обраний жорсткий, але демократичний (зі спогадів співробітників) декан факультету, кандидат історичних наук, доцент І. І. Печериця. У січні 1972 р. відбулося роз’єднання на кафедру суспільних наук (завідувач – І.І. Печериця, викладачі – доц. С.Л. Каїров, ст. викл. В.М. Карабан, М.М. Хаджі-Колі, О.Ф. Чернявський, О.М. Ярещенко, М.В. Нікіфорова) і кафедру загальнонаукових дисциплін (завідувачі – доц. О.В. Омеляненко / І.А. Рапопорт (15.02. 1975 р. – 18.11.1992 р.), викладачі – доц. М.І. Мозговий, ст. викладачі Л.В. Мозгова, О.Н. Парсяк, Н.О. Ковальова, М.В. Геращенко, В.Л. Воїнова, Л.С. Сидоренко, Г.П. Менько). На кафедрах викладалися такі дисципліни, як: «Історія КПРС», «Історія СРСР», «Історія зарубіжних країн», «Новітня історія», «Клубознавство», «Практикум з усної пропаганди в клубі», «Марксистсько-ленінська філософія»; «Англійська мова», «Німецька мова», «Французька мова», «Фізичне виховання», «Математика», «Психологія», «Бібліотечна справа», «Медична підготовка».

Протягом березня-травня 1974 р. обов’язки зав. кафедри суспільних наук тимчасово виконував (у зв’язку з перебуванням на посаді ст. наукового співробітника І.І. Печериці) доц. С.Л. Каїров; з 18 травня 1975 р. до кінця 1976 р. на цій посаді перебував І. І. Печериця, а з 25 лютого 1977 р. – декан факультету, к.філос.н., доц. В.Л. Гавеля. У ті роки суттєво збільшилася кількість навчальних годин, додалися нові дисципліни («Науковий комунізм», «Політекономія», «Марксистсько-ленінська етика», «Основи радянського права»). До колективу кафедри влилися ст. викладачі (пізніше доценти): к.філос.н. К.О. Калске, Т.І. Токаєва, А.Г. Соломіна (1979 р.); к.е.н. Н.Х. Токаєв та М.І. Мозговий, В.Л. Мар’яновський (1978 р.); ст. викл. Н.О. Позднікіна (аспірантка КДУ з марксистко-ленінської філософії), А.Г. Химченко, К.П. Тимофті, Н.В. Шость, В.В. Малина; викладачі – В.Г. Стрюков (1979 р.), В.Г. Мірошниченко (1980 р.). 

Натомість на кафедру загальнонаукових дисциплін прийшли викладачі іноземної мови – к.пед.н. І.А. Рапопорт, ст. викл. Г.Г. Дорожкіна, С.Н. Глазунов, З.М. Проскуріна (1980 р.); радянської та російської літератури – ст. викл. Л.Г. Райзман, М.А. Дяченко, Н.І. Рада, С.А. Кустовська, Ю.М. Кравченко; психології – Л.С. Мірошниченко, проблем сучасного природознавства – ст. викл. А.І. Нігрєєв. 

На кафедрах було створено сприятливі умови для підвищення кваліфікації викладачів (необхідної умови атестації і переатестації) та занять дослідницькою роботою. У підсумку захистили кандидатські дисертації Н.О. Позднікіна, Н.Р. Кічігіна, М.С. Іванов, В.А. Мар’яновський, І.А. Бродська, дещо пізніше – В.Г. Мірошниченко. 

У 1985 р. кафедру суспільних наук було перейменовано на кафедру марксизму-ленінізму (завідувач – к.е.н., доц. Т.І.Токаєва, згодом – А.П. Пузанов). Через шість років їй було повернуто попередню назву як найбільш відповідну навчальним курсам, що вивчали студенти. У період суспільно-політичної кризи на рубежі 80-90-х років, коли вітчизняні суспільні науки нагадували флот без пізнавального прапора, крім фахівців, що працювали тривалий час: доц.  В.Л. Гавелі, Н.О. Позднікіної та В.А. Коваль, навчальний процес забезпечували к.е.н., доц. П.І. Клівенко, Н.М. Юлдашев, к.пед.н., проф. Л.П. Матвієнко, С.С. Кучинський та Г.Б. Черушева; ст. викладачі С.М. Дудукалов, В.Г. Мірошниченко, Н.В. Карпова, І.І. Бродська, В.А. Петрушенко. На суміжній кафедрі працювало 14 осіб. 

Ділова атмосфера на кафедрах та достатньо високий рівень підготовки багатьох викладачів позитивно впливали на якісний рівень знань, які здобували студенти всіх факультетів, напрямків і спеціальностей («Бібліотекознавство і бібліографія», спеціалізації – «Масові та наукові бібліотеки», «Хорове диригування», «Режисерський», «Народні інструменти»). Викладачі брали участь у наукових конференціях, кафедральних теоретичних і методичних семінарах, керували науково-дослідними роботами студентів відповідно до своїх навчальних предметів. Їхньому професіоналізму також сприяли міжпредметні зв’язки, взаємовідвідування занять. Володіючи широким діапазоном знань із багатьох предметів, які викладалися студентам на інших кафедрах, викладачі-суспільствознавці легко встановлювали контакт зі слухачами: студентами-музикантами, художниками, бібліотекарями, культурологами не тільки під час аудиторних занять, але й на різних офіційних заходах та під час задушевних зустрічей з ними в гуртожитках. Організовані чи імпровізовані диспути, бесіди / лекції на суспільно-політичну тематику завжди викликали жвавий інтерес у студентства.

Безсумнівно, викладачі кафедри суспільних наук внесли свою лепту в процес становлення яскравих особистостей культурного простору України. З особливим теплом відгукувався про своє навчання на факультеті під час зустрічі з адміністрацією філії зав. кафедри культурно-просвітницької роботи, декана/директора факультету (1987-1997 рр.), к.пед.н., проф. А.Г. Михайлика, директорів – к.пед.н., проф. Л.С. Єнтіса (1997-2002 рр.), заслуженого працівника культури України, проф. О.К. Іванова (2002-2012 рр.) та своїх викладачів: доц. Н.О. Позднікіну та  В.Г. Мірошниченко, Ю.П. Богуцький – відомий культуролог, мистецтвознавець, академік Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, кандидат філософських наук, професор, екс-міністр культури України та Голова Державного комітету України у справах національностей і релігій.

На особливій атмосфері, яка панувала на факультеті, наголошують заслужений працівник культури, народний артист України, директор, художній керівник Миколаївського академічного українського театру драми і музичної комедії М.С. Берсон; начальник управління культури, національностей і релігій Миколаївської обласної держадміністрації М.Ф. Дімітров та багато інших талановитих фахівців у сфері культури України, її Південного регіону та зарубіжних країн. 

Із набуттям державної незалежності кардинально змінилися підходи до викладання, було введено багато нових дисциплін. З огляду на це, у 1991 р. було створено спеціалізовану кафедру української мови і світової літератури (завідувач – к.пед.н., доц. Ю.М. Оришака). 14 листопада 1992 р. кафедру суспільних наук було перейменовано на кафедру історії України і всесвітньої історії. Новий її завідувач – к.політ.н., доц. М.С. Іванов та науково-педагогічний колектив у складі доц. Н.О. Позднікіної, А.О. Осіпова, В.Г. Мірошниченка, Л.В. Гойко та викладача – І.А. П’ятковської розробили низку нових навчальних курсів для загальної підготовки фахівців соціокультурної сфери, спеціальностей «Культурологія», «Менеджмент організацій», «Музейна справа», «Охорона пам’яток історії і культури», «Бібліотекознавство і бібліографія», «Документознавство та інформаційна діяльність», «Правознавство» та інших: «Історія України», «Українська та зарубіжна культура», «Етнокультура», «Теорія культури», «Історія мистецтв», «Діловий етикет», «Філософія», «Релігієзнавство», «Основи психології на педагогіки», «Політологія», «Основи права», «Основи Конституційного права України», «Соціологія», «Безпека життєдіяльності», «Цивільна оборона». Відповідно до змін викладачі кафедри української мови і світової літератури розробили та вдосконалили такі навчальні курси, як «Ділова українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література». 

31 серпня 1997 р. кафедру історії України і всесвітньої історії знову перейменовано в кафедру суспільних наук, її завідувачем стає  к.е.н., ст. викл. Н.М. Юлдашев. Дві інші кафедри були реорганізовані в потужну кафедру філології (у хронологічному порядку її очолювали к.пед.н., доц. Ю.М. Оришака, Л.А. Диненкова, доц. з/н З.М. Проскуріна). Крім них, ефективно вели навчальні курси з української мови – ст. викладач В.Й. Бродовська; з іноземної мови (англ., нім., франц.) ст. викладачі – Т.О. Колядинська та В.Є. Степанова.  

Згодом кафедру суспільних наук очолювали к.філос.н., доц. Н.О. Позднікіна (2000-2001 рр.), к.і.н., доц. С.С. Макарчук (2001-2006 рр.). У 2006 р. усі вищезазначені кафедри було об’єднано в єдину кафедру соціально-гуманітарних дисциплін (завідувач – к.пед.н., доц. (з 2011/13 р.р. д.філос.н.) проф. Г.А. Гарбар, 2006-2016 рр.). Тривалий час суспільні та гуманітарні дисципліни викладали к.і.н., доц. С.С. Макарчук, В.Г. Мірошниченко, Т.М. Пронь, О.М. Чеботаєва, к.філос.н., доц. В.І. Мітіна та ін. Ефективність роботи викладацького корпусу в ці роки підтримував професійний навчально-методичний персонал: ст. лаборанти  О.Ю. Петренко та С.П. Винокурова.

 

 Сьогодення

З 1 вересня 2016 р. кафедру соціально-гуманітарних дисциплін очолює доктор історичних наук, професор Т.М. Пронь. До оновленого професорсько-викладацького складу ввійшли доктор філос. наук, професор Г.А. Гарбар; 8 кандидатів наук, доцентів / ст. викладачів: історичних – С.С. Макарчук, Д.О. Шпак; культурологічних – О.В. Орлова; філологічних – Л.О. Бондар; педагогічних – І.В. Барвінок, О.В. Гаврилова; юридичних – М.М. Говоруха (сумісник), та викладач-аспірант В.С.Доній.

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Політологія», «Соціологія», «Соціологія управління», «Державне управління», «Міжнародна інформаційна політика», «Державна інформаційна політика», «Паблік рілейшинз у соціокультурній сфері», «ПР в органах місцевої влади та місцевого самоврядування», «Діловий етикет», «Соціальні комунікації», «Психологія спілкування», «Психологія художньої творчості», «Українська ділова мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова», «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», «Філософія» «Релігієзнавство», «Філософія культури», «Усна народна творчість», «Історія української та зарубіжної літератури», «Сучасний літературний процес», «Книга в культурі України: сучасний дискурс», «Культура гостинності», «Індустрія дозвілля і розваг», «Теорія держави і права», «Законодавство у сфері культури», «Авторське право» та ін. 

На високій продуктивності роботи кафедри безперечно позначилася зміна керівництва філії. З приходом нового директора ВП «МФ КНУКіМ» – заслуженого працівника культури України, доцента Н.В. Федотової (2014 р.) та першого заступника, заслуженого працівника культури України Д.О. Акманова (2015 р.) розпочався період відродження кращих традицій закладу та його модернізація. Їхня енергійність, творчий підхід до справи та динамізм задають відповідний темп самовіддачі кожного співробітника. 

Реалізація пріоритетного наукового напрямку інноваційного розвитку кафедри, підвищення професійного рівня викладачів відбувається шляхом участі в різноманітних міжнародних, всеукраїнських наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах, науково-методичних семінарах та круглих столах; написання і публікації наукових та методичних праць: монографій, рукописів кандидатських (Доній В.С.) і докторських дисертацій (Бондар Л.О., Шпак Д.О., Говоруха М.М.), статей, доповідей, тез, навчально-методичних посібників і рекомендацій; керівництва науковою роботою студентів, які беруть участь у конференціях; якісної підготовки до лекційних і семінарських занять. Особлива увага приділяється науково-практичній роботі у ВП «МФ КНУКіМ» щорічним всеукраїнським науково-практичним конференціям «Сучасні тенденції розвитку туризму», «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні», а також навчально-методичним семінарам факультету МіБ (декан – к.пед.н., доц. С.О. Шуляк): «Підвищення педагогічної майстерності викладача вищої школи» (вед. зав. кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності, д.п.н., проф. В.Л. Мозговий) та кафедри СГД: «Евристичний підхід до формування компетентності майбутнього фахівця у процесі вивчення суспільних і гуманітарних дисциплін» (вед. проф. Т.М. Пронь). 

Важливою складовою всебічного самовдосконалення викладачів є закордонні поїздки і публікації; наукові відрядження до головного вузу, урізноманітнення системи стажування; дослідницька робота в бібліотеках та архівах України; участь у нарадах, всеукраїнських та загальноміських заходах, педагогічних майстер-класах тощо. 

Виконуючи першочергові завдання з навчально-виховної роботи, професорсько-викладацький склад кафедри ініціює і проводить багато різнопланових заходів (презентацій, «круглих столів», уроків пам’яті, усних журналів, творчих зустрічей, інтелектуальних ігор, вікторин, мовних естафет, тематичних бесід тощо), зокрема:

1. Презентація широкій громадськості міста, України та студентам історико-документальної книги про участь жителів Миколаївської області в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України під час проведення АТО «Миттєвості війни» (гол. ред. А. В. Парубій. – Миколаїв: Іліон, 2016. – 492 с.) до створення якої долучилися адміністрація філії та викладачі кафедри (керівник авторського колективу книги – к.і.н., доц.    С. С. Макарчук, співавтор к.пед.н. О.В. Гаврилова).

 

 

 

 

2. Локальна презентація цієї ж книги для старшокласників шкіл міста Миколаєва (СШ № 53, гуманітарної гімназії № 2; організатори проф. Т.М. Пронь, доц. С.С. Макарчук).

 

 

3. Низку творчих зустрічей студентів з цікавими особистостями «Магія перетворення: як досягати своїх цілей чарівним чином» із журналістом, письменницею, майстром практик з НЛП, коуч-тренером з професійного та особистісного росту Євгенією Бардіною (1 курс факультету МіБ, організатори доц. Д.О. Шпак та О.В. Гаврилова). 

 

- «Зоряний шлях книжки: від автора до читача» (письменниці Євгенії Бардіної, книговидавця Ірини Гудим і бібліотекаря Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва Тетяни Гервасьєвої з читачами: студентами 1, 5 курсів факультету менеджменту і бізнесу МФ КНУКіМ, організатор і вед., проф. Т.М. Пронь).

 

 

  

- «Від автора до читача: діалог на сторінках» (зустріч письменниці Лілії Бондаренко зі студентами 3 курсу факультету МіБ, організатори, викл. В.С. Доній, доц. О.В. Гаврилова).

 

4. Інтелектуальна гра «Миколаїв – моє рідне місто / моя Батьківщина / моя країна – Україна» (2015 р., цільова ауд. – студенти 1 курсу факультету МіБ, вед. проф. Т.М. Пронь).

 

 

5. Мовна естафета «Говоримо англійською» (“Till people live, their langyage is a live” (M. Grushevsiy) на відзначення року англійської мови в Україні та 150-річчя з дня народження М. Грушевського. Фокус-тема: «М. Грушевський: шлях видатного історика та політика» (цільова ауд. студенти 1-2 курсів факультету МіБ, вед. викл. В.С. Доній та к.культ.н., ст. викл. О.В. Орлова).

 

 

6. «Урок пам’яті» до 75-ї річниці з дня трагедії масових розстрілів мирного населення у Бабиному Яру (вед., к.і.н., доц. С.С. Макарчук). 

 

Викладачі разом зі студентами також беруть постійну участь у загальноуніверситетських та міських заходах: до Дня знань, Дня міста Миколаєва, Всеукраїнського дня бібліотекаря, Міжнародного дня музики, Дня освітян, Дня Захисника України, Українського козацтва, Міжнародного дня студентів та інших.

На Міжнародному фестивалі поезії «Серебряного века силуэт» (8-9 жовтня 2016 р., Миколаїв), у якому взяли участь конкурсанти з Білорусі, Молдови, Росії, США наш університет отримав від організаторів заходу подяку за тісну співпрацю завдяки подвижницькій діяльності к.пед.н., О.В. Гаврилової. Студент 5 курсу Бутенко Сергій посів І місце, підкоривши серця членів журі декламацією власної поезії.

 

 

Крім вищезазначеного, науково-педагогічний склад кафедри планує провести у перспективі 2016-2017 н.р. такі тематичні бесіди і круглі столи: «Визначний український історик та політичний діяч Михайло Грушевський: 150-а річниця з дня народження»; «На Україну повернусь (до 110-річчя з дня народження І. Багряного); «Микола Костомаров – видатний український історик, етнограф та письменник» (до 200-річчя з дня народження); «Микола Лисенко – видатний український композитор, етнограф, диригент, піаніст, громадський діяч» (до 175-річчя з дня народження); «Мадам Батерфляй: видатна українська співачка Соломія Крушельницька» (до 140-річчя з дня народження); «Розстріляне відродження: Лесь Курбас – визначний український театральний діяч та режисер» (до 130-річчя з дня народження); «Микола Вінграновський – відомий український письменник-шістдесятник родом із Миколаївщини, режисер, актор, сценарист та поет» (до 80-річчя з дня народження); «Роль і місце у вітчизняній історії та культурі Нестора Літописеця» (до Дня української писемності та мови), «25 років з дня проголошення незалежності і дипломатичного визнання України»; «Художня й пісенна Шевченкіана»; «Це потрібно живим» (до дня визволення Миколаєва від німецького-фашистських загарбників»); «2017 – рік Японії в Україні», «Солунські брати Кирило і Мефодій – фундатори слов’янської писемності» (до Дня слов’янської мови і писемності) тощо.

У рамках співпраці між школами і вишем значне місце в позааудиторній роботі викладачі кафедри відводять спілкуванню з випускниками шкіл, залучають їх до Днів відкритих дверей КНУКіМ, зустрічей з талановитим шоу-менеджером та харизматичною постаттю – почесним ректором Київського національного університету культури і мистецтв, доктором педагогічних наук, професором, заслуженим діячем мистецтв України, народним артистом України, продюсером, режисером-постановником і народним депутатом України IV, VII та VIII скликань – Михайлом Михайловичем Поплавським; 

участі в надзвичайно цікавих Днях відкритих дверей ВП «МФ КНУКіМ», що проходять у формі професійних квестів; проводять співбесіди та виховні заходи (до Дня захисника України в СШ № 53; «Осінній бал» у гуманітарній гімназії № 2 м. Миколаєва) як самостійно, так і за співучасті кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності (зав. каф., д.пед.н., проф. В.Л. Мозговий) або кафедр факультету мистецтв (декан – к.пед.н., доц. О.А. Піхтар, зав. каф. музичного мистецтва, заслужений діяч мистецтв України О.Ю. Кедіс); підтримують стійкий контакт зі старшокласниками на засіданнях щоквартального комунікаційного клубу «Територія – К» (вед. проф. Т.М. Пронь) та щомісячного інтелектуально-дискусійного клубу «Гілея» (вед. доц. С.С. Макарчук, О.В. Гаврилова).

Іншим важливим напрямком інноваційного розвитку кафедри є методична робота. Розроблені та надруковані навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі, навчально-методичний посібник з історії української культури (д.і.н., проф. Т.М. Пронь); методичні рекомендації щодо написання курсових робіт (к.культ.н., ст. викл. О.В. Орлова) тощо. 

Таким чином, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін має всі необхідні кадрові, методологічні та дидактико-прикладні напрацювання для подальшого розвитку ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», успішного вирішення завдань вищої освіти України в цілому.

 

 

  

Навчально-методичні матеріали

 

1. Навчально-методичний посібник з історії культури (частина 1. Історія української культури. Пронь Т.М. Історія української культури. Навчально-методичний посібник / Тетяна Михайлівна Пронь. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 384 с.);

 

2. Перелік питань до заліків:  

- залікові питання з дисципліни "Діловий етикет" (скачати).

- залікові питання з дисципліни "Законодавство у сфері культури(скачати).

- залікові питання з дисципліни "Міжнародна інформація" (скачати).

- залікові питання з дисципліни "Українська ділова мова" (скачати).

- залікові питання з дисципліни "PR у соціокультурній сфері " (скачати).

- залікові питання з дисципліни "Психологія спілкування " (скачати).

- залікові питання з дисципліни "Психологія художньої творчості" (скачати).

- залікові питання з дисципліни "Реклама та PR" (скачати).

- залікові питання з дисципліни "Рекреаційний менеджмент" (скачати).

 

3. Перелік питань до екзаменів:  

- екзаменаційні питання з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спряміванням)» (скачати).

- екзаменаційні питання з дисципліни «Історія української музики» (скачати).

- екзаменаційні питання з дисципліни «Філософія мистецтв» (скачати).

- екзаменаційні питання з дисципліни «Індустрія  дозвілля  і  розваг» (скачати).

- екзаменаційні питання з дисципліни «Теорія і практика управління» (скачати).

- екзаменаційні питання з дисципліни «Філософія» (скачати).

 

Контактна інформація: 

 

Україна, 54001, м. Миколаїв

вул. Декабристів, 17

ВП «Миколаївська філія 

Київського національного університету культури і мистецтв»,

факультет менеджменту і бізнесу, 

кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, каб. 28

тел.: + 38 (0512) 36 29 57

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

 

Факультет мистецтв

Науково-педагогічний склад кафедри соціально - гуманітарних дисциплін

ПРОНЬ Тетяна Михайлівна - доктор історичних наук, професор (за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія). Одержала вищу освіту в Миколаївському державному педагогічному інституті, за спеціальністю – «Історія», кваліфікація – вчитель історії та суспільствознавства (др. вища: спец. «Психологія», кваліфікація – практичний психолог в системі освіти). 
Фахівець із міждержавних відносин СРСР, УРСР і Польщі, міграційних та етнічних процесів у країнах Центрально-Східної Європи й України. Автор близько 100 наукових праць із різних аспектів та напрямків історичних досліджень: історії та дипломатії зазначених країн, міграційних та етнічних процесів, зокрема, примусового переміщення населення в середині 40 – на початку 50-х років ХХ ст., міграційних хвиль на Півдні України в ХІХ-ХХ ст., усної історії, історичного краєзнавства, біографістики, культурної політики Європейського Союзу тощо. Активний учасник багатьох міжнародних конференцій та семінарів. Має багаторічний досвід викладання у ВНЗ таких навчальних дисциплін, як: «Всесвітня історія», «Історія СРСР» (сучасний курс для спеціальності «Історія»), «Історія історичної науки», «Історіографія історії України», «Основи науково-дослідної роботи», «Політологія», «Державне управління», «Політичний маркетинг», «Міжнародні відносини», «Дипломатичний протокол», «Іміджологія», «Діловий етикет», «Історія культури», «Історія української культури», «Історія української та зарубіжної культури», «Культурологія».
ГАРБАР Галина Анатоліївна - доктор філософських наук, професор. У 1985 р. закінчила Молдавську державну консерваторію. В 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 2013 р. захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. Викладає дисципліни: «Філософія», «Логіка», «Філософія культури», «Теорія та історія дозвілля», «Історія української музики».
МАКАРЧУК Сергій Сергійович -
кандидат історичних наук, доцент. У 1982 р. закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Бєлінського за спеціальністю «Історія». У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Бере активну участь у громадському житті міста Миколаєва, є керівником авторського колективу низки історико-документальних багатотомних видань: «Реабілітовані історією. Миколаївська область», «Книга пам’яті України. Миколаївська область», «Миттєвості війни» (про участь жителів Миколаївщини в антитерористичній операції на Сході України), а також бере участь у підготовці серії науково-документальних телепрограм «Справа №» (з елементами історичної реконструкції). Має досвід викладання дисциплін: «Правознавство», «Політологія», «Міжнародне право», «Основи публічної політики», «Актуальні питання історії світової культури» та інших.
ГАВРИЛОВА Олена Вікторівна –
кандидат педагогічних наук, доцент з/н. У 2004 р. закінчила з відзнакою Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури та художньої культури. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування самоконтролю старших підлітків у скаутських об’єднаннях» (13.00.07 – «Теорія і методика виховання»). Бере активну участь у громадському русі України та міста, є членом Миколаївського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна організація скаутів України» та інструктором шкільного туризму, постійно підтримує зв’язки зі студентським самоврядуванням. Коло наукових інтересів: сучасний літературний процес, інноваційні форми роботи при викладанні гуманітарних дисциплін, психологія творчості, самовиховання особистості, виховання юного покоління, скаутський рух, волонтерський рух. Викладає дисципліни: «Українська ділова мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Сучасний літературний процес» та інші.
БАРВІНОК Ірина Віталіївна –
кандидат педагогічних наук, ст. викладач. Вищу музичну освіту здобула у Київському державному інституті культури імені О. Корнійчука (1994 р.). Після закінчення інституту працювала в Миколаївському філіалі Київського державного інституту культури імені О.Корнійчука. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування музично-естетичної культури молодших школярів в умовах культурно-дозвіллєвої діяльності», за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання. Автор 20 опублікованих наукових праць, серед них: навчальні посібники, навчально-методичні публікації, наукові статті, тези, матеріали конференцій тощо. Коло наукових інтересів: проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців в системі мистецької освіти.
БОНДАР Людмила Олександрівна  –
кандидат філологічних наук, ст. викладач. Закінчила філологічний факультет Миколаївського державного педагогічного університету, за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Психологія» (2002 р.); магістратуру зі спеціальності «Українська мова і література» (2003 р.). Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.01 – українська література на тему: «Творчість Ярослава Стельмаха в контексті „нової хвилі” української драматургії 80-х років ХХ ст.» (2007 р.). Навчалась у докторантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2012-2015 н.р.). Тема роботи: «Театр як глобальна модель буття у драматургії та прозі Ярослава Верещака». Коло наукових інтересів: сучасна українська драматургія, театральна естетика в літературі, гендерні студії, філософія літератури, герменевтика, літературна антропологія, семіотика тексту, психоаналіз. Автор понад 50 наукових праць. Викладає такі навчальні дисципліни: «Історія української та зарубіжної літератури», «Усна народна творчість», «Книга в культурі України: сучасний дискурс», «Психологія творчості», «Психологія спілкування».
ОРЛОВА Олена В’ячеславівна –
кандидат культурології, ст. викладач. У 1998 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Англійська та німецька мова» та здобула кваліфікацію вчителя англійської та німецької мови. Там же у 1999 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «ПМСО. Англійська мова та зарубіжна література» та здобула кваліфікацію магістра англійської мови та зарубіжної літератури. У 2004 році закінчила «Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”», за спеціальністю «Переклад», здобула кваліфікацію спеціаліст філології, перекладач з іноземної мови (англійська, німецька мови). У 2009 році у цьому ж навчальному закладі здобула кваліфікацію магістра з перекладу, перекладача з англійської та німецької мов. Має стаж перекладацької діяльності понад 10 років, зокрема, працювала перекладачем в Миколаївський регіональній торгово-промисловій палаті (1998-2002). У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 26.00.02 –світова культура і  міжнародні культурні зв’язки, на тему: «Туризм в контексті аксіологічної проблематики культури». Проходила стажування на кафедрах теорії і практики перекладу Київського національного університету імені Тараса Шевченко (2001 р.) та МДУ ім. В.О. Сухомлинського (2007 р.), Луганського інституту культури і мистецтв (2008 р.). Брала активну участь у проекті за підтримки Британської ради в Україні «Розробка програми та навчальних матеріалів для студентів спеціальності «Туризм»» (2010-2011 рр.); Міжнародному культурно-освітньому проекті «Культурно-освітній візит до Європи: Львів-Ополе-Дрезден-Париж-Прага-Краків» (грудень 2015 р.). Коло наукових інтересів – культурологія, лінгвокультурологія, переклад, лінгвокраїнознавство, проблеми перекладності та неперекладності в контексті сучасної мовної картини світу. Має понад 20 наукових та навчально-методичних публікацій, одноосібних та в співавторстві, в тому числі навчально-методичні посібники: «Шлях до майстерності перекладу», «Складання та переклад ділової документації» та ін. Викладає дисципліни: «Індустрія дозвілля і розваг», «Рекреаційний менеджмент», «Туристична індустрія», «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», «Друга іноземна мова (німецька)». 
ДОНІЙ Вікторія Сергіївна –
викладач, аспірант кафедри світової літератури та культури ім. проф. О. Мішукова Херсонського державного університету за спеціальністю 10.01.01 – українська література. Закінчила у 2006 році Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Українська мова і література та мова і література (англійська)»; у 2007 році здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури. Коло наукових інтересів – сучасне прочитання літератури; інтерпретація художніх текстів у вимірі посттоталітарного дискурсу; сучасні підходи викладання іноземних мов на нефілологічних спеціальностях; актуальні проблеми організації наукової діяльності студентів. Автор понад десяти наукових статей, опублікованих у фахових виданнях, активний учасник Міжнародних та Всеукраїнських наукових, науково-практичних конференцій (ІХ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття», м. Львів; «Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів», м. Київ; «Література руху опору: вияви національної ідентичності», м. Київ; «Література в контексті культури», м. Дніпропетровськ; воркшоп «Cultural Intelligenceasa Key Competencefor Leadershipin Global Community», м. Миколаїв тощо). Викладає дисципліни: сучасний літературний процес, іноземна мова.

ВИНОКУРОВА Світлана Петрівна –старший лаборант кафедри соціально - гуманітарних дисциплін.